Gebruiksvoorwaarden en privacy

Dit is de website van Youth with a Misson Kortrijk, hierna vernoemd YWAM Kortrijk, gevestigd in Oudenaardsesteenweg 160 te Kortrijk, België

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de website van YWAM Kortrijk. Elk bezoek aan de websites van YWAM Kortrijk is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Aansprakelijkheid

YWAM Kortrijk streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. YWAM Kortrijk geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. YWAM Kortrijk is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat YWAM Kortrijk deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft YWAM Kortrijk enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. YWAM Kortrijk kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Privacy

YWAM Kortrijk neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Belgische Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Bij een bezoek aan onze website zamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens in : naam, voornaam, en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door YWAM Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 160, 8500 Kortrijk, om deze te gebruiken voor administratie of contactering. Zij worden nooit doorgegeven aan derden noch voor andere doeleinden dan deze hier vermeld.

Ons bedrijf kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na aanvraag.

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij verzamelen ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken.

Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals uw taalkeuze om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde keuze moet maken.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.

Als u meent dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met YWAM Kortrijk, op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan YWAM Kortrijk. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van YWAM Kortrijk.

Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.